Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Looptijd project:                    

1 maart 2016 – 31 maart 2019


Hoofdaanvrager:


VisNed


Wetenschappelijke begeleiding:


Wageningen Marine Research

Financiering:                          


Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij (EFMZV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 maart 2016 is het EFMZV project Best Practices II van start gegaan. VisNed wil met dit project  meerdere doelstellingen realiseren die bij moeten dragen aan de uitvoerbaarheid en naleefbaarheid van de aanlandplicht voor vissers en visserijondernemers:

1 - Het maken van een reële inschatting van de toepasbaarheid op praktijkschaal, d.w.z.
technische en economische haalbaarheid, van innovaties die gericht zijn op het vergroten van selectiviteit.

2 - Het vergroten van inzicht in de ecosysteem effecten van het aanlanden van ondermaatse vis om de beleidsdiscussie te voeden.

 

Om deze doelstelling te realiseren wil VisNed binnen het project:

1 - Uitvoeren van een aantal discardreizen om de praktische uitvoerbaarheid van de aanlandplicht verder in kaart te brengen.

2 - Wetenschappelijk onderzoek doen naar de verspreiding van bijvangst aan de hand van de discardreizen. De verspreidingspatronen worden nader geanalyseerd om te bepalen in welke mate discards geclusterd voorkomen in ruimte en tijd. Op basis van de uitkomsten kan gekeken worden of het mijden van discards haalbaar is.

3 - Wetenschappelijk onderzoek naar het effect op de selectiviteit als de puls met een maaswijdte van 85mm of 90mm gaat vissen.

4 - Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van het aanpassen van de wettelijke minimuminstandhoudingsreferentiemaat.

5 - Bepalen van de relatie tussen het percentage overleving en het effect op de bestandsgrootte, voor een reeks van overlevingspercentages van 0 tot 100%.

6 - Bepaling van de theoretisch toekomstige vangst die mogelijk zou zijn wanneer discards niet worden aangeland.

 

Discardreizen

In 2016 zijn in dit kader 5 discardreizen, met een waarnemer aan boord, uitgevoerd met vijf schepen: UK246 (week 28), TX1 (week 40), TX94 (week 44), ARM22 (week 48), UK33 (week 50). De ondermaatse vis werd tijdens deze reizen meegenomen in kisten die met behulp van een label aan een trek gelinkt waren. Aan wal werd de ondermaatse vis per trek gesorteerd en doorgemeten om een goed beeld te krijgen van de samenstelling van de gevangen discards per trek en locatie.

Financiering

Dit project wordt voor een bedrag van € 418.003,- medegefinancierd uit subsidies waarvan 75% door het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. Vanuit de sector zelf wordt € 142.658,60 betaald.

Actueel – Eerste discardreis 2017 uitgesteld

Op 27 januari heeft in IJmuiden een voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen sector, deelnemende vissers, projectleiding, RVO, EZ, en NGO’s. Hier werden de eerste voorlopige resultaten besproken van de vijf discardreizen in 2016 als ook de moeilijkheden waar in het project tegenaan gelopen wordt. Het verslag vindt u hier en het artikel in Visserijnieuws.
Powerpoint Presentaties: WMR werkpakket 2, WMR werkpakket 3 en VisNed.
En het Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit.

De eerste discardreis van 2017, die in week 12 met de YE 138 zou plaatsvinden is vanwege de slechte weersomstandigheden in het begin van die week voorlopig uitgesteld. Er wordt nu in overleg met de projectleiders en de schipper een geschikte datum gezocht om deze reis alsnog te laten plaatsvinden. De eerstvolgende reis die nu gepland staat zal in week 16 plaatsvinden met de UK 149.